ദശകം അറുപത്

60.1 മദനാതുരചേതസോƒന്വഹം ഭവദംഘൃദ്വയദാസ്യകാമ്യയാ യമുനാതടസീമ്നി സൈകതീം തരളാക്ഷ്യോ ഗിരിജാം സമാർചിചൻ

60.2 തവ നാമകഥാരതാഃ സമം സുദൃശഃ പ്രാതരുപാഗതാഃ നദീം ഉപഹാരശതൈരപൂജയൻ ദയിതോ നന്ദസുതോ ഭവേദിതി

60.3 ഇതി മാസമുപാഹിതവ്രതാസ്തരളാക്ഷീരഭിവീക്ഷ്യ താ ഭവാൻ കരുണാമൃദുലോ നദീതടം സമയാസീത്തദനുഗ്രഹേച്ഛയാ

60.4 നിയമാവസിതൗ നിജാംബരം തടസീമന്യവമുച്യ താസ്തദാ യമുനാജലഖേലനാകുലാഃ പുരതസ്ത്വാമവലോക്യ ലജ്ജിതാഃ

60.5 ത്രപയാ നമിതാനനാസ്വഥോ വനിതാസ്വംബരജാലമന്തികേ നിഹിതം പരിഗൃഹ്യ ഭൂരുഹോ വിടപം ത്വം തരസാധിരൂഢവാൻ

60.6 ഇഹ താവദുപേത്യ നീയതാം വസനം വഃ സുദൃശോ യഥായഥം ഇതി നർമമൃദുസ്മിതേ ത്വയി വൃവതി വ്യാമുമുഹേ വധൂജനൈഃ

60.7 അയി ജീവ ചിരം കിശോര നസ്തവ ദാസീരവശീകരോഷി കിം പ്രദിശാംബരമംബുജേക്ഷണേത്യുദിതസ്ത്വം സ്മിതമേവ ദത്തവാൻ

60.8 അധിരുഹ്യ തടം കൃതാഞ്ജലീഃ പരിശുദ്ധാഃ സ്വഗതീർനിരീക്ഷ്യ താഃ വസനാന്യഖിലാന്യനുഗ്രഹം പുനരേവം ഗിരമപ്യദാ മുദാ

60.9 വിദിതം നനു വോ മനീഷിതം വദിതാരസ്ത്വിഹ യോഗ്യമുത്തരം യമുനാപുലിനേ സചന്ദ്രികാഃ ക്ഷണദാ ഇത്യബലാസ്ത്വമൂചിവാൻ

60.10 ഉപകർണ്യ ഭവന്മുഖച്യുതം മധുനിഷ്യന്ദി വചോ മൃഗീദൃശഃ പ്രണയാദയി വീക്ഷ്യ വീക്ഷ്യ തേ വദനാബ്ജം ശനകൈർഗൃഹം ഗതാഃ

60.11 ഇതി നന്വനുഗൃഹ്യ ബല്ലവീർവിപിനാന്തേഷു പുരേവ സഞ്ചരൻ കരുണാശിശിരോ ഹരേ ഹര ത്വരയാ മേ സകലാമയാവലിം