ദശകം അറുപത്തിരണ്ട്

62.1 കദാചിദ്ഗോപാലാൻ വിഹിതമഖസംഭാരവിഭവാൻ നിരീക്ഷ്യ ത്വം ശൗരേ മഘവമദമുധ്വംസിതുമനാഃ വിജാനന്നപ്യേതാൻ വിനയമൃദു നന്ദാദിപശുപാ- നപൃച്ഛഃ കോ വായം ജനക ഭവതാമുദ്യമ ഇതി

62.2 ബഭാഷേ നന്ദസ്ത്വാം സുത നനു വിധേയോ മഘവതോ മഖോ വർഷേ വർഷേ സുഖയതി സ വർഷേണ പൃഥിവീം നൃണാം വർഷായത്തം നിഖിലമുപജീവ്യം മഹിതലേ വിശേഷാദസ്മാകം തൃണസലിലജീവാ ഹി പശവഃ

62.3 ഇതി ശ്രുത്വാ വാചം പിതുരയി ഭവാനാഹ സരസം ധിഗേതന്നോ സത്യം മഘവജനിതാ വൃഷ്ടിരിതി യത്‌ അദൃഷ്ടം ജീവാനാം സൃജതി ഖലു വൃഷ്ടിം സമുചിതാം മഹാരണ്യേ വൃക്ഷാഃ കിമിവ ബലിമിന്ദ്രായ ദദതേ

62.4 ഇദം താവത്സത്യം യദിഹ പശവോ നഃ കുലധനം തദാജീവ്യായാസൗ ബലിരചലഭർത്രേ സമുചിതഃ സുരേഭ്യോƒപ്യുത്കൃഷ്ടാ നനു ധരണിദേവാഃ ക്ഷിതിതലേ തതസ്തേƒപ്യാരാധ്യാ ഇതി ജഗദിഥ ത്വം നിജജനാം

62.5 ഭവദ്വാചം ശ്രുത്വാ ബഹുമതിയുതാസ്തേƒപി പശുപാ ദ്വിജേന്ദ്രാനർചന്തോ ബലിമദദുരുച്ചൈഃ ക്ഷിതിഭൃതേ വ്യധുഃ പ്രാദക്ഷിണ്യം സുഭൃശമനമന്നാദരയുതാ- സ്ത്വമാദഃ ശൈലാത്മാ ബലിമഖിലമാഭീരപുരതഃ

62.6 അവോചശ്ചൈവം താങ്കിമിഹ വിതഥം മേ നിഗദിതം ഗിരീന്ദ്രോ നന്വേഷു സ്വബലിമുപഭൂങ്ങ്ക്തേ സ്വവപുഷാ അയം ഗോത്രോ ഗോത്രദ്വിഷി ച കുപിതേ രക്ഷിതുമലം സമസ്താനിത്യുക്താ ജഹൃഷുരഖിലാ ഗോകുലജുഷഃ

62.7 പരിപ്രീതാഃ യാതാഃ ഖലു ഭവദുപേതാ വ്രജജുഷോ വ്രജം യാവത്താവന്നിജമഖവിഭംഗം നിശമയൻ ഭവന്തം ജാനന്നപ്യധികരജസാക്രാന്തഹൃദയോ ന സേഹേ ദേവേന്ദ്രസ്ത്വദുപരചിതാത്മോന്നതിരപി

62.8 മനുഷ്യത്വം യാതോ മധുഭിദപി ദേവേഷ്വവിനയം വിധത്തേ ചേന്നഷ്ടസ്ത്രിദശസദസാം കോƒപി മഹിമാ തതശ്ച ധ്വംസിഷ്യേ പശുപഹതകസ്യ ശ്രിയമിതി പ്രവൃത്തസ്ത്വാം ജേതും സ കില മഘവാ ദുർമദനിധിഃ

62.9 ത്വദാവാസം ഹന്തും പ്രലയജലദാനംബരഭുവി പ്രഹിണ്വൻ ബിഭ്രാണഃ കുലിശമയമഭ്രേഭഗമനഃ പ്രതസ്ഥേƒന്യൈരന്തർദഹനമരുദാദ്യൈർവിഹസിതോ ഭവന്മായാ നൈവ ത്രിഭുവനപതേ മോഹയതി കം

62.10 സുരേന്ദ്രഃ ക്രുദ്ധശ്ചേത്‌ ദ്വിജകരുണയാ ശൈലകൃപയാ- പ്യനാതങ്കോƒസ്മാകം നിയത ഇതി വിശ്വാസ്യ പശുപാൻ അഹോ കിം നായാതോ ഗിരിഭിദിതി സഞ്ചിന്ത്യ നിവസൻ മരുദ്ഗേഹാധീശ പ്രണുദ മുരവൈരിൻ മമ ഗദാൻ