ദശകം അറുപത്തിനാല്‌

64.1 ആലോക്യ ശൈലോദ്ധരണാദിരൂപം പ്രഭാവമുച്ചൈസ്തവ ഗോപലോകാഃ വിശ്വേശ്വരം ത്വാമഭിമത്യ വിശ്വേ നന്ദഃ ഭവജ്ജാതകമന്വപൃച്ഛൻ

64.2 ഗർഗോദിതോ നിർഗദിതോ നിജായ വർഗായ താതേന തവ പ്രഭാവഃ പൂർവാധിക്സ്ത്വയ്യനുരാഗ ഏഷാമൈധിഷ്ട താവദ്ബഹുമാനഭാരഃ

64.3 തതോƒവമാനോദിതതത്ത്വബോധഃ സുരാധിരാജഃ സഹ ദിവ്യഗവ്യാ ഉപേത്യ തുഷ്ടാവ സ നഷ്ടഗർവഃ സ്പൃഷ്ട്വാ പദാബ്ജം മണിമൗലിനാ തേ

64.4 സ്നേഹസ്തുനൈസ്ത്വാം സുരഭിഃ പയോഭിർഗോവിന്ദനാമാങ്കിതമഭ്യഷിഞ്ചത്‌ ഐരാവതോപാഹൃതദിവ്യഗംഗാപാഥോഭിരിന്ദ്രോƒപി ച ജാതഹർഷഃ

64.5 ജഗത്ത്രയേശേ ത്വയി ഗോകുലേശ തഥാƒഭിഷിക്തേ സതി ഗോപവാടഃ നോകേƒപി വൈകുണ്ഠപദേƒപ്യലഭ്യാം ശ്രിയം പ്രപേദേ ഭവതഃ പ്രഭാവാത്‌

64.6 കദാചിദന്തര്യമുനം പ്രഭാതേ സ്നായൻ പിതാ വാരുണപൂരുഷേണ നീതസ്തമാനേതുമഗാഃ പുരീം ത്വം താം വാരുണീം കാരണമർത്യരൂപഃ

64.7 സസംഭ്രമം തേന ജലാധിപേന പ്രപൂജിതസ്ത്വം പ്രതിഗൃഹ്യ താതം ഉപാഗതസ്തത്ക്ഷണമാത്മഗേഹം പിതാƒവദത്തച്ചരിതം നിജേഭ്യഃ

64.8 ഹരിം വിനിശ്ചിത്യ ഭവന്തമേതാൻ ഭവത്പദാലോകനബദ്ധതൃഷ്ണാൻ നിരീക്ഷ്യ വിഷ്ണോ പരമം പദം തദ്ദുരാപമന്യൈസ്ത്വമദീദൃശസ്താൻ

64.9 സ്ഫുരത്പരാനന്ദരസപ്രവാഹപ്രപൂർണകൈവല്യമഹാപയോധൗ ചിരം നിമഗ്നാഃ ഖലു ഗോപസംഘാസ്ത്വയൈവ ഭൂമൻ പുനരുദ്ധൃതാസ്തേ

64.10 കരബദരവദേവം ദേവ കുത്രാവതാരേ നിജപദമനവാപ്യം ദർശിതം ഭക്തിഭാജാം തദിഹ പശുപരൂപീ ത്വം ഹി സാക്ഷാത്പരാത്മാ പവനപുരനിവാസിൻ പാഹി മാമാമയേഭ്യഃ