ദശകം അറുപത്തിയൊൻപത്

69.1 കേശപാശധൃതപിഞ്ഛികാവിതതി സഞ്ചലന്മകരകുണ്ഡലം ഹാരജാലവനമാലികാലലിതമംഗരാഗഘനസൗരഭം പീതചേലധൃതകാഞ്ചികാഞ്ചിതമുദഞ്ചദംശുമണിനൂപുരം രാസകേലിപരിഭൂഷിതം തവ ഹി രൂപമീശ കലയാമഹേ

69.2 താവദേവ കൃതമണ്ഡനേ കലിതകഞ്ചുലീകകുചമണ്ഡലേ ഗണ്ഡലോലമണികുണ്ഡലേ യുവതിമണ്ഡലേƒഥ പരിമണ്ഡലേ അന്തരാ സകലസുന്ദരീയുഗലമിന്ദിരാരമണ സഞ്ചരൻ മഞ്ജുളാം തദനു രാസകേലിമയി കഞ്ജനാഭ സമുപാദധാഃ

69.3 വാസുദേവ തവ ഭാസമാനമിഹ രാസകേളിരസസൗരഭം ദൂരതോƒപി ഖലു നാരദാഗദിതമാകലയ്യ കുതുകാകുലാഃ വേഷഭൂഷണവിലാസപേശലവിലാസിനീശതസമാവൃതാ നാകതോ യുഗപദാഗതാ വിയതി വേഗതോƒഥ സുരമണ്ഡലീ

69.4 വേണുനാദകൃതതാനദാനകലഗാനരാഗഗതിയോജനാ- ലോഭനീയമൃദുപാദപാതകൃതതാലമേലനമനോഹരം പാണിസംക്വണിതകങ്കണം ച മുഹുരം സലംബിതകരാംബുജം ശ്രോണിബിംബചലദംബരം ഭജത രാസകേളിരസഡംബരം

69.5 ശ്രദ്ധയാ വിരചിതാനുഗാനകൃതതാരതാരമധുരസ്വരേ നർതനേƒഥ ലലിതാംഗഹാരലുളിതാംഗഹാരമണിഭൂഷണേ സമ്മദേന കൃതപുഷ്പവർഷമലമുന്മിഷദ്ദിവിഷദാം കുലം ചിന്മയേ ത്വയി നിലീയമാനമിവ സംമുമോഹ സവധൂകുലം

69.6 സ്വിന്നസന്നതനുവല്ലരീ തദനു കാപി നാമ പശുപാംഗനാ കാന്തമംസമവലംബതേ സ്മ തവ താന്തിഭാരമുകുലേക്ഷണാ കാചിദാചലിതകുന്തളാ നവപടീരസാരനവസൗരഭം വഞ്ചനേന തവ സഞ്ചുചുംബ ഭുജമഞ്ചിതോരുപുളകാങ്കുരം

69.7 കാപി ഗണ്ഡഭുവി സന്നിധായ നിജഗണ്ഡമാകുലിതകുണ്ഡലം പുണ്യപൂരനിധിരന്വവാപ തവ പൂഗചർവിതരസാമൃതം ഇന്ദിരാവിഹൃതിമന്ദിരം ഭുവനസുന്ദരം ഹി നടനാന്തരേ ത്വാമവാപ്യ ദധുരംഗനാഃ കിമു ന സമ്മദോന്മദദശാന്തരം

69.8 ഗാനമീശ വിരതം ക്രമേണ കില വാദ്യമേളനമുപാരതം ബ്രഹ്മസമ്മദരസാകുലാഃ സദസി കേവലം നനൃതുരംഗനാഃ നാവിദന്നപി ച നീവികാം കിമപി കുന്തലീമപി ച കഞ്ചുലീം ജ്യോതിഷാമപി കദംബകം ദിവി വിലംബിതം കിമപരം ബ്രുവേ

69.9 മോദസീമ്നി ഭുവനം വിലാപ്യ വിഹൃതിം സമാപ്യ ച തതോ വിഭോ കേലിസമ്മൃദിതനിർമലാംഗനവഘർമലേശസുഭഗാത്മനാം മന്മഥാസഹനചേതസാം പശുപയോഷിതാം സുകൃതചോദിത- സ്താവദാകലിതമൂർത്തിരാദധിഥ മാരവീരപരമോത്സവാൻ

69.10 കേളിഭേദപരിലോലിതാഭിരതിലാലിതാഭിരബലാളിഭിഃ സ്വൈരമീശ നനു സൂരജാപയസി ചാരു നാമ വിഹൃതിം വ്യധാഃ കാനനേƒപി ച വിസാരിശീതലകിശോരമാരുതമനോഹരേ സൂനസൗരഭമയേ വിലേസിഥ വിലാസിനീശതവിമോഹനം

69.11 കാമിനീരിതി ഹി യാമിനീഷു ഖലു കാമനീയകനിധേ ഭവാൻ പൂർണസമ്മദരസാർണവം കമപി യോഗിഗമ്യമനുഭാവയൻ ബ്രഹ്മശങ്കരമുഖാനപീഹ പശുപാംഗനാസു ബഹുമാനയൻ ഭക്തലോകഗമനീയരൂപ കമനീയ കൃഷ്ണ പരിപാഹി മാം