ദശകം എഴുപത്

70.1 ഇതി ത്വയി രസാകുലം രമിതവല്ലഭേ വല്ലവാഃ കദാപി പുനരംബികാകമിതുരംബികാകാനനേ സമേത്യ ഭവതാ സമം നിശി നിഷേവ്യ ദിവ്യോത്സവം സുഖം സുഷുവുരഗ്രസീദ്വ്രജപമുഗ്രനാഗസ്തദാ

70.2 സമുന്മുഖമഥോന്മുകൈരഭിഹതേƒപി തസ്മിൻബലാ- ദമുഞ്ചതി ഭവത്പദേ ന്യപതി പാഹി പാഹീതി തൈഃ തദാ ഖലു പദാ ഭവാൻസമുപഗമ്യ പസ്പർശ തം ബഭൗ സ ച നിജാം തനും സമുപസാദ്യ വൈദ്യാധരീം

70.3 സുദർശനധര പ്രഭോ നനു സുദർശനാഖ്യോƒസ്മ്യഹം മുനീങ്ക്വചിദപാഹസം ത ഇഹ മാം വ്യധുർവാഹസം ഭവത്പദസമർപണാദമലതാം ഗതോƒസ്മീത്യസൗ സ്തുവന്നിജപദം യയൗ വ്രജപദം ച ഗോപാ മുദാ

70.4 കദാപി ഖലു സീരിണാ വിഹരതി ത്വയി സ്ത്രീജനൈ- ഋജഹാർദ്ധനദാനുഗഃ സ കില ശങ്ഖചൂഡോƒബലാഃ അതിദ്രുതമനുദ്രുതസ്തമഥ മുക്തനാരീജനം രുരോജിഥ ശിരോമണിം ഹലഭൃതേ ച തസ്യാദദാഃ

70.5 ദിനേഷു ച സുഹൃജ്ജനൈഃ സഹ വനേഷു ലീലാപരം മനോഭവമനോഹരം രസിതവേണുനാദാമൃതം ഭവന്തമമരീദൃശാമമൃതപാരണാദായിനം വിചിന്ത്യ കിമു നാലപൻ വിരഹതാപിതാ ഗോപികാഃ

70.6 ഭോജരാജഭൃതകസ്ത്വഥ കശ്ചിത്കഷ്ടദുഷ്ടപഥദൃഷ്ടിരരിഷ്ടഃ നിഷ്ഠുരാകൃതിരപഷ്ഠുനിനാദസ്തിഷ്ഠതേ സ്മ ഭവതേ വൃഷരൂപീ

70.7 ശാക്വരോƒഥ ജഗതീധൃതിഹാരീ മൂർത്തിമേഷ ബൃഹതീം പ്രദധാനഃ പങ്ക്തിമാശു പരിഘൂർണ്യ പശൂനാം ഛന്ദസാം നിധിമവാപ ഭവന്തം

70.8 തുംഗശൃംഗമുഖമാശ്വഭിയന്തം സസംഗൃഹയ്യ രഭസാദഭിയം തം ഭദ്രരൂപമപി ദൈത്യമഭദ്രം മർദയന്നമദയഃ സുരലോകം

70.9 ചിത്രമദ്യ ഭഗവൻ വൃഷഘാതാത്സുസ്ഥിരാജനി വൃഷസ്ഥിതിരുർവ്യാം വർദ്ധതേ ച വൃഷചേതസി ഭൂയാന്മോദ ഇത്യഭിനുതോƒസി സുരസ്ത്വം

70.10 ഔക്ഷകാണി പരിധാവത ദൂരം വീക്ഷ്യതാമയമിഹോക്ഷവിഭേദീ ഇത്ഥമാത്തഹസിതൈഃ സഹ ഗോപൈർഗേഹഗസ്ത്വമവ വാതപുരേശ