ദശകം എഴുപത്തിയൊന്ന്

71.1 യത്നേഷു സർവേഷ്വപി നാവകേശീ കേശീ സ ഭോജേശിതുരിഷ്ടബന്ധുഃ ത്വം സിന്ധുജാവാപ്യ ഇതീവ മത്വാ സംപ്രാപ്തവാൻസിന്ധുജവാജിരൂപഃ

71.2 ഗന്ധർവതാമേഷ ഗതോƒപി രൂക്ഷൈർനാദൈഃ സമുദ്വേജിതസർവലോകഃ ഭവദ്വിലോകാവധി ഗോപവാടീം പ്രമർദ്യ പാപഃ പുനരാ പതത്ത്വാം

71.3 താർക്ഷ്യാർപിതാംഘ്രേസ്തവ താർക്ഷ്യ ഏഷ ചിക്ഷേപ വക്ഷോഭുവി നാമ പാദം ഭൃഗോഃ പദാഘാതകഥാം നിശമ്യ സ്വേനാപി ശക്യം തദിതീവ മോഹാത്‌

71.4 പ്രവഞ്ചയന്നസ്യ ഖുരാഞ്ചലം ദ്രാഗമും ച വിക്ഷേപിഥ ദൂരദൂരം സംമൂർഛിതോƒപി ഹതിമൂർഛിതേന ക്രോധോഷ്മണാ ഖാദിതുമാദ്രുതസ്ത്വാം

71.5 ത്വം വാഹദണ്ഡേ കൃതധീശ്ച ബാഹാദണ്ഡം ന്യധാസ്തസ്യ മുഖേ തദാനീം തദ്വൃദ്ധിരുദ്ധശ്വസനോ ഗതാസുഃ സപ്തീഭവന്നപ്യയമൈക്യമാഗാത്‌

71.6 ആലംഭമാത്രേണ പശോഃ സുരാണാം പ്രസാദകേ നൂത്ന ഇവാശ്വമേധേ കൃതേ ത്വയാ ഹർഷവശാത്സുരേന്ദ്രാസ്ത്വാം തുഷ്ടുവുഃ കേശവനാമധേയം

71.7 കംസായ തേ ശൗരിസുതത്വമുക്ത്വാ തം തദ്വധോത്കം പ്രതിരുധ്യ വാചാ പ്രാപ്തേന കേശിക്ഷപണാവസാനേ ശ്രീനാരദേന ത്വമഭിഷ്ടുതോƒഭൂഃ

71.8 കദാപി ഗോപൈഃ സഹ കാനനാന്തേ നിലായനക്രീഡനലോലുപം ത്വാം മയാത്മജഃ പ്രാപ ദുരന്തമായോ വ്യോമാഭിധോ വ്യോമചരോപരോധീ

71.9 സ ചോരപാലായിതവല്ലവേഷു ചോരായിതോ ഗോപശിശൂൻപശൂംശ്ച ഗുഹാസു കൃത്വാ പിദധേ ശിലാഭിസ്ത്വയാ ച ബുദ്ധ്വാ പരിമർദിതോƒഭൂത്‌

71.10 ഏവംവിധൈശ്ചാദ്ഭുതകേലിഭേദൈരാനന്ദമൂർഛാമതുലാം വ്രജസ്യ പദേ പദേ നൂതനയന്നസീമാം പരാത്മരൂപിൻ പവനേശപായാഃ