ദശകം എഴുപത്തിയഞ്ച്

75.1 പ്രാതഃ സന്ത്രസ്തഭോജക്ഷിതിപതിവചസാ പ്രസ്തുതേ മല്ലതൂര്യേ സംഘേ രാജ്ഞാം ച മഞ്ചാനഭിയയുഷി ഗതേ നന്ദഗോപേƒപി ഹർമ്യം കംസേ സൗധാധിരൂഢേ ത്വമപി സഹബലഃ സാനുഗശ്ചാരുവേഷോ രംഗദ്വാരം ഗതോƒഭൂഃ കുപിതകുവലയാപീഡനാഗാവലീഢം

75.2 പാപിഷ്ഠാപേഹി മാർഗാദ്‌ ദ്രുതമിതി വചസാ നിഷ്ഠുരക്രുദ്ധബുദ്ധേ- രഗ്ബഷ്ഠസ്യ പ്രണോദാദധികജവജുഷാ ഹസ്തിനാ ഗൃഹ്യമാണഃ കേലീമുക്തോƒഥ ഗോപീകുചകലശചിരസ്പർദ്ധിനം കുംഭമസ്യ വ്യാഹത്യാലീയഥാസ്ത്വം ചരണഭുവി പുനർനിർഗതോ വൽഗുഹാസീ

75.3 ഹസ്തപ്രാപ്യോƒപ്യഗമ്യോ ഝടിതി മുനിജനസ്യേവ ധാവങ്ങജേന്ദ്രം ക്രീഡന്നാപത്യ ഭൂമൗ പുനരഭിപതതസ്തസ്യ ദന്തം സജീവം മൂലാദുന്മൂല്യ തന്മൂലഗമഹിതമഹാമൗക്തികാന്യാത്മമിത്രേ പ്രാദാസ്ത്വം ഹാരമേഭിർലലിതവിരചിതം രാധികായൈ ദിശേതി

75.4 ഗൃഹ്ണാനം ദന്തമംസേ യുതമഥ ഹലിനാ രംഗമംഗാവിശന്തം ത്വാം മംഗല്യാംഗഭംഗീരഭസഹൃതമനോലോചനാ വീക്ഷ്യ ലോകാഃ ഹംഹോ ധന്യോ നു നന്ദോ നഹി നഹി പശുപാലാംഗനാ നോ യശോദാ നോ നോ ധന്യേക്ഷണാഃ സ്മസ്ത്രിജഗതി വയമേവേതി സർവേ ശശംസുഃ

75.5 പൂർണം ബ്രഹ്മൈവ സാക്ഷാന്നിരവധിപരമാനന്ദസാന്ദ്രപ്രകാശം ഗോപേഷു ത്വം വ്യലാസീർന ഖലു ബഹുജനൈസ്താവദാവേദിതോƒഭൂഃ ദൃഷ്ട്വാഥ ത്വാം തദേദംപ്രഥമമുപഗതേ പുണ്യകാലേ ജനൗഘാഃ പൂർണാനന്ദാ വിപാപാഃ സരസമഭിജഗുസ്ത്വത്കൃതാനി സ്മൃതാനി

75.6 ചാണൂരോ മല്ലവീരസ്തദനു നൃപഗിരാ മുഷ്ടികോ മുഷ്ടിശാലീ ത്വാം രാമം ചാഭിപേദേ ഝടഝടിതി മിഥോ മുഷ്ടിപാതാതിരൂക്ഷം ഉത്പാതാപാതനാകർഷണവിവിധരണാന്യാസതാം തത്ര ചിത്രം മൃത്യോഃ പ്രാഗേവ മല്ലപ്രഭുരഗമദയം ഭൂരിശോ ബന്ധമോക്ഷാൻ

75.7 ഹാ ധിക്കഷ്ടം കുമാരൗ സുലലിതവപുഷൗ മല്ലവീരൗ കഠോരൗ ന ദ്രക്ഷ്യാമോ വ്രജാമസ്ത്വരിതമിതി ജനേ ഭാഷമാണേ തദാനീം ചാണൂരം തം കരാദ്ഭ്രാമണവിഗലദസും പോഥയാമാസിഥോർവ്യാം പിഷ്ടോƒഭൂന്മുഷ്ടികോƒപി ദ്രുതമഥ ഹലിനാ നഷ്ടശിഷ്ടൈർദധാവേ

75.8 കംസസ്സംവാര്യം തൂര്യം ഖലമതിരവിദങ്കാര്യമാര്യാൻ പിതൃംസ്താ- നാഹന്തും വ്യാപ്തമൂർത്തേസ്തവ ച സമശിഷദ്ദൂരമുത്സാരണായ രുഷ്ടോ ദുഷ്ടോക്തിഭിസ്ത്വം ഗരുഡ ഇവ ഗിരിം മഞ്ചമഞ്ചന്നുദഞ്ചത്‌ ഖംഗവ്യാവദ്ഗദുസ്സംഗ്രഹമപി ച ഹഠാത്പ്രാഗ്രഹീരൗഗ്രസേനിം

75.9 സദ്യോ നിഷ്പിഷ്ടസന്ധിം ഭുവി നരപതിമാപാത്യ തസ്യോപരിഷ്ടാത്‌ ത്വയ്യാപാത്യേ തദൈവ ത്വദുപരി പതിതാ നാകിനാം പുഷ്പവൃഷ്ടിഃ കിം കിം ബ്രൂമസ്തദാനീം സതതമപി ഭിയാ ത്വദ്ഗതാത്മാ സ ഭേജേ സായുജ്യം ത്വദ്വധോത്ഥാ പരമ പരമിയം വാസനാ കാലനേമേഃ

75.10 തദ്ഭ്രാതൃനഷ്ട പിഷ്ട്വാ ദ്രുതമഥ പിതരൗ സന്നമന്നുഗ്രസേനം കൃത്വാ രാജാനമുച്ചൈര്യദുകുലമഖിലം മോദയങ്കാമദാനൈഃ ഭക്താനാമുത്തമംഞ്ചോദ്ധവമമരഗുരോരാപ്തനീതിം സഖായം ലബ്ധ്വാ തുഷ്ടോ നഗര്യാം പവനപുരപതേ രുന്ധി മേ സർവരോഗാൻ