ദശകം എഴുപത്തിയാറ്

76.1 ഗത്വാ സാന്ദീപനിമഥ ചതുഷ്ഷഷ്ടിമാത്രൈരഹോഭിഃ സർവജ്ഞസ്ത്വം സഹ മുസലിനാ സർവവിദ്യാം ഗൃഹീത്വാ പുത്രം നഷ്ടം യമനിലയനാദാഹൃതം ദക്ഷിണാർത്ഥം ദത്ത്വാ തസ്മൈ നിജപുരമഗാ നാദയൻപാഞ്ചജന്യം

76.2 സ്മൃത്വാ സ്മൃത്വാ പശുപസുദൃശഃ പ്രേമഭാരപ്രണുന്നാഃ കാരുണ്യേന ത്വമപി വിവശഃ പ്രഹിണോരുദ്ധവം തം കിഞ്ചാമുഷ്മൈ പരമസുഹൃദേ ഭക്തവര്യായ താസാം ഭക്ത്യുദ്രേകം സകലഭുവനേ ദുർലഭം ദർശയിഷ്യൻ

76.3 ത്വന്മാഹാത്മ്യപ്രഥിമപിശുനം ഗോകുലം പ്രാപ്യ സായം ത്വദ്വാർതാഭിർബഹു സ രമയാമാസ നന്ദം യശോദാം പ്രാതർദൃഷ്ട്വാ മണിമയരഥം ശങ്കിതാഃ പങ്കജാക്ഷ്യഃ ശ്രുത്വൗ പ്രാപ്തം ഭവദനുചരം ത്യക്തകാര്യാഃ സമീയുഃ

76.4 ദൃഷ്ട്വാ ചൈനം ത്വദുപമലസദ്വേഷഭൂഷാഭിരാമം സ്മൃത്വാ സ്മൃത്വാ തവ വിലസിതാന്യുച്ചകൈസ്താനി താനി രുദ്ധാലാപാഃ കഥമപി പുനർഗദ്ഗദാം വാചമൂചുഃ സൗജന്യാദീന്നിജപരഭിദാമപ്യലം വിസ്മരന്ത്യഃ

76.5 ശ്രീമൻ കിം ത്വം പിതൃജനകൃതേ പ്രേഷിതോ നിർദയേന ക്വാസൗ കാന്തോ നഗരസുദൃശാം ഹാ ഹരേ നാഥ പായാഃ ആശ്ലേഷാണാമമൃതവപുഷോ ഹന്ത തേ ചുംബനാനാ- മുന്മാദാനാം കുഹകവചസാം വിസ്മരേത്കാന്ത കാ വാ

76.6 രാസക്രീഡാലുലിതലലിതം വിശ്ലഥത്കേശപാശം മന്ദോദ്ഭിന്നശ്രമജലകണം ലോഭനീയം ത്വദംഗം കാരുണ്യാബ്ധേ സകൃദപി സമാലിംഗിതും ദർശയേതി പ്രേമോന്മാദാദ്ഭുവനമദന ത്വത്പ്രിയാസ്ത്വാം വിലേപുഃ

76.7 ഏവമ്പ്രായൈർവിവശവചനൈരാകുലാ ഗോപികാസ്താസ്‌- ത്വത്സന്ദേശൈഃ പ്രകൃതിമനയത്സോƒഥ വിജ്ഞാനഗർഭൈഃ ഭൂയസ്താഭിർമുദിതമതിഭിസ്ത്വന്മയീഭിർവധൂഭിസ്‌- തത്തദ്വാർതാസരസമനയത്കാനിചിദ്വാസരാണി

76.8 ത്വത്പ്രോദ്ഗാണൈഃ സഹിതമനിശം സർവതോ ഗേഹകൃത്യം ത്വദ്വാർതൈവ പ്രസരതി മിഥഃ സൈവ ചോത്സ്വാപലാപാഃ ചേഷ്ടാഃ പ്രായസ്ത്വദനുകൃതയസ്ത്വന്മയം സർവമേവം ദൃഷ്ട്വാ തത്ര വ്യമുഹദധികം വിസ്മയാദുദ്ധവോƒയം

76.9 രാധായാ മേ പ്രിയതമമിദം മത്പ്രിയൈവം ബ്രവീതി ത്വം കിം മൗനം കലയസി സഖേ മാനിനീ മത്പ്രിയേവ ഇത്യാദ്യേവ പ്രവദതി സഖി ത്വത്പ്രിയോ നിർജനേ മാ- മിത്ഥംവാദൈരരമയദയം ത്വത്പ്രിയാമുത്പലാക്ഷീം

76.10 ഏഷ്യാമി ദ്രാഗനുപഗമനം കേവലം കാര്യഭാരാദ്‌ വിശ്ലേഷേƒപി സ്മരണദൃഢതാസംഭവാന്മാസ്തു ഖേദഃ ബ്രഹ്മാനന്ദേ മിലതി നചിരാത്സംഗമോ വാ വിയോഗസ്‌- തുല്യോ വഃ സ്യാദിതി തവ ഗിരാ സോƒകരോന്നിർവ്യഥാസ്താഃ

76.11 ഏവം ഭക്തിഃ സകലഭുവനേ നേശിതാ ന ശ്രുതാ വാ കിം ശാസ്ത്രൗഘൈഃ കിമിഹ തപസാ ഗോപികാഭ്യോ നമോƒസ്തു ഇത്യാനന്ദാകുലമുപഗതം ഗോകുലാദുദ്ധവം തം ദൃഷ്ട്വാ ഹൃഷ്ടോ ഗുരുപുരപതേ പാഹി മാമാമയൗഘാത്‌