ദശകം എഴുപത്തിയേഴ്

77.1 സൈരന്ധ്ര്യാസ്തദനു ചിരം സ്മരാതുരായാ യാതോƒഭൂഃ സലലിതമുദ്ധവേന സാർദ്ധം ആവാസം ത്വദുപഗമോത്സവം സദൈവ ധ്യായന്ത്യാഃ പ്രതിദിനവാസസജ്ജികായാഃ

77.2 ഉപഗതേ ത്വയി പൂർണമനോരഥാം പ്രമദസംഭ്രമകമ്പ്രപയോധരാം വിവിധമാനനമാദധതീം മുദാ രഹസി താം രമയഞ്ചകൃഷേ സുഖം

77.3 പൃഷ്ടാ വരം പുനരസാവവൃണോദ്വരാകീ ഭൂയസ്ത്വയാ സുരതമേവ നിശാന്തരേഷു സായുജ്യമസ്ത്വിതി വദേത്‌ ബുധ ഏവ കാമം സാമീപ്യമസ്ത്വനിശമിത്യപി നാബ്രവീത്കിം

77.4 തതോ ഭവാന്ദേവ നിശാസു കാസുചിൻ- മൃഗീദൃശം താം നിഭൃതം വിനോദയൻ അദാദുപശ്ലോക ഇതി ശ്രുതം സുതം സ നാരദാത്സാത്ത്വതതന്ത്രവിദ്ബഭൗ

77.5 അക്രൂരമന്ദിരമിതോƒഥ ബലോദ്ധവാഭ്യാ- മഭ്യർചിതോ ബഹു നുതോ മുദിതേന തേന ഏനം വിസൃജ്യ വിപിനാഗതപാണ്ഡവേയ- വൃത്തം വിവേദിഥ തഥാ ധൃതരാഷ്ട്രചേഷ്ടാം

77.6 വിഘാതാജ്ജാമാതുഃ പരമസുഹൃദോ ഭോജനൃപതേ- ഋജരാസന്ധേ രുന്ധത്യനവധിരുഷാന്ധേƒഥ മഥുരാം രഥാദ്യൈർദ്യോലബ്ധൈഃ കതിപയബലസ്ത്വം ബലയുത- സ്ത്രയോവിംശത്യക്ഷൗഹിണി തദുപനീതം സമഹൃഥാഃ

77.7 ബദ്ധം ബലാദഥ ബലേന ബലോത്തരം ത്വം ഭൂയോ ബലോദ്യമരസേന മുമോചിഥൈനം നിശ്ശേഷദിഗ്ജയസമാഹൃതവിശ്വസൈന്യാത്‌ കോƒന്യസ്തതോ ഹി ബലപൗരുഷവാംസ്തദാനീം

77.8 ഭഗ്നസ്സ ലഗ്നഹൃദയോƒപി നൃപൈഃ പ്രണുന്നോ യുദ്ധം ത്വയാ വ്യധിത ഷോഡശകൃത്വ ഏവം അക്ഷൗഹിണീഃ ശിവ ശിവാസ്യ ജഘന്ഥ വിഷ്ണോ സംഭൂയ സൈകനവതിത്രിശതം തദാനീം

77.9 അഷ്ടാദശേƒസ്യ സമരേ സമുപേയുഷി ത്വം ദൃഷ്ട്വാ പുരോƒഥ യവനം യവനത്രികോട്യാ ത്വഷ്ട്രാ വിധാപ്യ പുരമാശു പയോധിമദ്ധ്യേ തത്രാഥ യോഗബലതഃ സ്വജനാനനൈഷീഃ

77.10 പദ്ഭ്യാം ത്വം പദ്മമാലീ ചകിതിവ പുരാന്നിർഗതോ ധാവമാനോ മ്ലേച്ഛേശേനാനുയാതോ വധസുകൃതവിഹീനേന ശൈലേ ന്യലൈഷീഃ സുപ്തേനാംഘ്ര്യാഹതേന ദ്രുതമഥ മുചുകുന്ദേന ഭസ്മീകൃതേƒസ്മിൻ ഭൂപായാസ്മൈ ഗുഹാന്തേ സുലലിതവപുഷാ തസ്ഥിഷേ ഭക്തിഭാജേ

77.11 ഏക്ഷ്വാകോƒഹം വിരക്തോƒസ്മ്യഖിലനൃപസുഖേ ത്വത്പ്രസാദൈകകാങ്ക്ഷീ ഹാ ദേവേതി സ്തുവന്തം വരവിതതിഷു തം നിസ്പൃഹം വീക്ഷ്യ ഹൃഷ്യൻ മുക്തേസ്തുല്യാം ച ഭക്തിം ധുതസകലമലം മോക്ഷമപ്യാശു ദത്ത്വാ കാര്യം ഹിംസാവിശുദ്ധ്യൈ തപ ഇതി ച തദാ പ്രാസ്ഥ ലോകപ്രതീത്യൈ

77.12 തദനു മഥുരാം ഗത്വാ ഹത്വാ ചമൂം യവനാഹൃതാം മഗധപതിനാ മാർഗേ സൈന്യൈഃ പുരേവ നിവാരിതഃ ചരമവിജയം ദർപായാസ്മൈ പ്രദായ പലായിതോ ജലധിനഗരീം യാതോ വാതാലയേശ്വര പാഹി മാം