ദശകം എട്ട്

 

8.1 ഏവം താവത്പ്രാകൃതപ്രക്ഷയാന്തേ ബ്രാഹ്മേ കൽപേ ഹ്യാദിമേ ലബ്ധജന്മാ ബ്രഹ്മാ ഭൂയസ്ത്വത്ത ഏവാപ്യ വേദാൻ സൃഷ്ടിം ചക്രേ പൂർവകൽപോപമാനാം

8.2 സോƒയം ചതുര്യുഗസഹസ്രമിതാന്യഹാനി താവന്മിതാശ്ച രജനീർബഹുശോ നിനായ നിദ്രാത്യസൗ ത്വയി നിലീയ സമം സ്വസൃഷ്ടൈർ നൈമിത്തികപ്രളയമാഹുരതോƒസ്യ രാത്രിം

8.3 അസ്മാദൃശാം പുനരഹർമുഖകൃത്യതുല്യാം സൃഷ്ടിം കരോത്യനുദിനം സ ഭവത്പ്രസാദാത്‌ പ്രാഗ്ബ്രഹ്മകൽപജനുഷാം ച പരായുഷാം തു സുപ്തപ്രബോധനസമാƒസ്തി തദാƒപി സൃഷ്ടിഃ

8.4 പഞ്ചാശദബ്ദമധുനാ സ്വവയോƒഋദ്ധരൂപം ഏകം പരാർദ്ധമതിവൃത്യ ഹി വർതതേƒസൗ തത്രാന്ത്യരാത്രിജനിതാങ്കഥയാമി ഭൂമൻ പശ്ചാദ്ദിനാവതരണേ ച ഭവദ്വിലാസാൻ

8.5 ദിനാവസാനേƒഥ സരോജയോനിഃ സുഷുപ്തികാമസ്ത്വയി സന്നിലില്യേ ജഗന്തി ച ത്വജ്ജഠരം സമീയു- സ്തദേദമേകാർണവമാസ വിശ്വം

8.6 തവൈവ വേഷേ ഫണിരാജ ശേഷേ ജലൈകശേഷേ ഭുവനേ സ്മ ശേഷേ ആനന്ദസാന്ദ്രാനുഭവസ്വരൂപഃ സ്വയോഗനിദ്രാപരിമുദ്രിതാത്മാ

8.7 കാലാഖ്യശക്തിം പ്രലയാവസാനേ പ്രബോധയേത്യാദിശതാ കിലാദൗ ത്വയാ പ്രസുപ്തം പരിസുപ്തശക്തി- വ്രജേന തത്രാഖിലജീവധാംനാ

8.8 ചതുര്യുഗാണാം ച സഹസ്രമേവം ത്വയി പ്രസുപ്തേ പുനരദ്വിതീയേ കാലാഖ്യശക്തിഃ പ്രഥമപ്രബുദ്ധാ പ്രാബോധയത്ത്വാം കില വിശ്വനാഥ

8.9 വിബുധ്യ ച ത്വം ജലഗർഭശായിൻ വിലോക്യ ലോകാനഖിലാൻപ്രലീനാൻ തേഷ്വേവ സൂക്ഷ്മാത്മതയാ നിജാന്തഃ സ്ഥിതേഷു വിശ്വേഷു ദദാഥ ദൃഷ്ടിം

8.10 തതസ്ത്വദീയാദയി നാഭിരന്ധ്രാ- ദുദഞ്ചിതം കിഞ്ചന ദിവ്യപദ്മം നിലീനനിശ്ശേഷപദാർത്ഥമാലാ സങ്ക്ഷേപരൂപം മുകുലായമാനം

8.11 തദേതദംഭോരുഹകുഡ്മളം തേ കളേബരാത്തോയപഥേ പ്രരൂഢം ബഹിർനിരീതം പരിതഃ സ്ഫുരദ്ഭിഃ സ്വധാമഭിർദ്ധ്വാന്തമലം ന്യകൃന്തത്‌

8.12 സംഫുല്ലപത്രേ നിതരാം വിചിത്രേ തസ്മിൻഭവദ്വീര്യധൃതേ സരോജേ സ പദ്മജന്മാ വിധിരാവിരാസീത്‌ സ്വയംപ്രബുദ്ധാഖിലവേദരാശിഃ

8.13 അസ്മിൻപരാത്മൻ നനു പദ്മകൽപേ ത്വമിത്ഥമുത്ഥാപിതപദ്മയോനിഃ അനന്തഭൂമാ മമ രോഗരാശിം നിരുന്ധി വാതാലയവാസ വിഷ്ണോ