ദശകം എൺപത്തിയൊന്ന്

81.1 സ്നിഗ്ധാം മുഗ്ധാം സതതമപി താം ലാലയൻ സത്യഭാമാം യാതോ ഭൂയഃ സഹ ഖലു തയാ യാജ്ഞസേനീവിവാഹം പാർത്ഥപ്രീത്യൈ പുനരപി മനാഗാസ്ഥിതോ ഹസ്തിപുര്യാം ശക്രപ്രസ്ഥം പുരമപി വിഭോ സംവിധായാഗതോƒഭൂഃ

81.2 ഭദ്രാം ഭദ്രാം ഭവദവരജാം കൗരവേണാർത്ഥ്യമാനാം ത്വദ്വാചാ താമഹൃത കുഹനാമസ്കരീ ശക്രസൂനുഃ തത്ര ക്രുദ്ധം ബലമനുനയൻ പ്രത്യഗാസ്തേന സാർദ്ധം ശക്രപ്രസ്ഥം പ്രിയസഖമുടേ സത്യഭാമാസഹായഃ

81.3 തത്ര ക്രീഡന്നപി ച യമുനാകൂലദൃഷ്ടാം ഗൃഹീത്വാ താം കാലിന്ദീം നഗരമഗമഃ ഖാണ്ഡവപ്രീണിതാഗ്നിഃ ഭ്രാതൃത്രസ്താം പ്രണയവിവശാം ദേവ പൈതൃഷ്വസേയീം രാജ്ഞാം മദ്ധ്യേ സപദി ജഹൃിഷേ മിത്രവിന്ദാമവന്തീം

81.4 സത്യാം ഗത്വാ പുനരുദവഹോ നഗ്നജിന്നന്ദനാം താം ബധ്വാ സപ്താപി ച വൃഷവരാൻസപ്തമൂർത്തിർനിമേഷാത്‌ ഭദ്രാം നാമ പ്രദദുരഥ തേ ദേവ സന്തർദനാദ്യാ- സ്തത്സോദര്യാം വരദ ഭവതഃ സാപി പൈതൃഷ്വസേയീ

81.5 പാർത്ഥാദ്യൈരപ്യകൃതലവനം തോയമാത്രാഭിലക്ഷ്യം ലക്ഷം ഛിത്വാ ശഫരമവൃഥാ ലക്ഷണാം മദ്രകന്യാം അഷ്ടാവേവം തവ സമഭവൻ വല്ലഭാസ്തത്ര മദ്ധ്യേ ശുശ്രോഥ ത്വം സുരപതിഗിരാ ഭൗമദുശ്ചേഷ്ടിതാനി

81.6 സ്മൃതായാതം പക്ഷിപ്രവരമധിരൂഢസ്ത്വമഗമോ വഹന്നങ്കേ ഭാമാമുപവനമിവാരാതിഭവനം വിഭിന്ദൻ ദുർഗാണി ത്രുടിതപൃതനാശോനിതരസൈഃ പുരം താവത്‌ പ്രാഗ്ജ്യോതിഷമകുരുഥാശ്ശോണിതപുരം

81.7 മുരസ്ത്വാം പഞ്ചാസ്യോ ജലധിവനമദ്ധ്യാദുദപതത്‌ സ ചക്രേ ചക്രേണ പ്രദലിതശിരാ മങ്ക്ഷു ഭവതാ ചതുദന്തൈർദന്താവലപതിഭിരിന്ധാനസമരം രഥാങ്കേനച്ഛിത്വാ നരകമകരോസ്തീർണരകം

81.8 സ്തുതോ ഭൂമ്യാ രാജ്യം സപദി ഭഗദത്തേƒസ്യ തനയേ ഗജഞ്ചൈകം ദത്ത്വാ പ്രജിഘായിഥ നാഗാന്നിജപുരീം ഖലേനാബദ്ധാനാം സ്വഗതമനസാം ഷോഡശ പുനഃ സഹസ്രാണി സ്ത്രീണാമപി ച ധനരാശിം ച വിപുലം

81.9 ഭൗമാപാഹൃതകുണ്ഡലം തദദിതേർദാതും പ്രയാതോ ദിവം ശക്രാദ്യൈർമഹിതഃ സമം ദയിതയാ ദ്യുസ്ത്രീഷു ദത്തഹൃയാ ഹൃത്വാ കൽപതരും രുഷാഭിപതിതം ജിത്വേന്ദ്രമഭ്യാഗമ- സ്തത്തു ശ്രീമദദോഷ ഈദൃശ ഇതി വ്യാഖ്യാതുമേവാകൃഥാഃ

81.10 കൽപദ്രും സത്യഭാമാഭവനഭുവി സൃജന്ദ്വ്യഷ്ടസാഹസ്രയോഷാഃ സ്വീകൃത്യ പ്രത്യഗാരം വിഹിതബഹുവപുർലാലയങ്കേലിഭേദൈഃ ആശ്ചര്യാന്നാരദാലോകിതവിവിധഗതിസ്തത്ര തത്രാപി ഗേഹേ ഭൂയഃ സർവാസു കുർവൻ ദശ ദശ തനയാൻ പാഹി വാതാലയേശ