ദശകം എൺപത്തിമൂന്ന്

83.1 രാമേƒഥഗോകുലഗതേ പ്രമദാപ്രസക്തേ ഹൂതാനുപേതയമുനാദമനേ മദാന്ധേ സ്വൈരം സമാരമതി സേവകവാദമൂഢോ ദൂതം ന്യയുങ്ക്ത തവ പൗണ്ഡ്രകവാസുദേവഃ

83.2 നാരായണോƒഹമവതീർണ ഇഹാസ്മി ഭൂമൗ ധത്സേ കില ത്വമപി മാമകലക്ഷണാനി ഉത്സൃജ്യ താനി ശരണം വ്രജ മാമിതി ത്വാം ദൂതോ ജഗാദ സകലൈർഹസിതഃ സഭായാം

83.3 ദൂതേƒഥ യാതവതി യാദവസൈനികസ്ത്വം യാതോ ദദർശിഥ വപുഃ കില പൗണ്ഡ്രകീയം താപേന വക്ഷസി കൃതാങ്കമനൽപമൂല്യ- ശ്രീകൗസ്തുഭം മകരകുണ്ഡലപീതചേലം

83.4 കാലായസം നിജസുദർശനമസ്യതോƒസ്യ കാലാനലോത്കരകിരേണ സുദർശനേന ശീർഷം ചകർതിഥ മമർദിഥ ചാസ്യ സേനാം തന്മിത്രകാശിപശിരോƒപി ചകർത്ഥ കാശ്യാം

83.5 ജാഡ്യേന ബാലകഗിരാƒപി കിലാഹമേവ ശ്രീവാസുദേവ ഇതി രൂഢമതിശ്ചിരം സഃ സായുജ്യമേവ ഭവദൈക്യധിയാ ഗതോƒഭൂത്‌ കോ നാമ കസ്യ സുകൃതം കഥമിത്യവേയാത്‌

83.6 കാശീശ്വരസ്യ തനയോƒഥ സുദക്ഷിണാഖ്യഃ ശർവം പ്രപൂജ്യ ഭവതേ വിഹിതാഭിചാരഃ കൃത്യാനലം കമപി ബാണരണാതിഭീതൈർഭൂതൈഃ കഥഞ്ചന വൃതൈഃ സമമഭ്യമുഞ്ചത്‌

83.7 താലപ്രമാണചരണാമഖിലം ദഹന്തീം കൃത്യാം വിലോക്യ ചകിതൈഃ കഥിതോƒപി പൗരൈഃ ദ്യൂതോത്സവേ കമപി നോ ചലിതോ വിഭോ ത്വം പാർശ്വസ്ഥമാശു വിസസർജിഥ കാലചക്രം

83.8 അഭ്യാപതത്യമിതധാംനി ഭവന്മഹാസ്ത്രേ ഹാ ഹേതി വിദ്രുതവതീ ഖലു ഘോരകൃത്യാ രോഷാത്സുദക്ഷിണമദക്ഷിണചേഷ്ടിതം തം പുപ്ലോഷ ചക്രമപി കാശിപുരാമധാക്ഷീത്‌

83.9 സ ഖലു വിവിദോ രക്ഷോഘാതേ കൃതോപകൃതിഃ പുരാ തവ തു കലയാ മൃത്യും പ്രാപ്തും തദാ ഖലതാം ഗതഃ നരകസചിവോ ദേശക്ലേശം സൃജൻ നഗരാന്തികേ ഝടിതി ഹലിനാ യുധ്യന്നദ്ധാ പപാത തലാഹതഃ

83.10 സാംബം കൗരവ്യപുത്രീഹരണനിയമിതം സാന്ത്വനാർത്ഥീ കുരൂണാം യാതസ്തദ്വാക്യരോഷോദ്ധൃതകരിനഗരോ മോചയാമാസ രാമഃ തേ ഘാത്യാഃ പാണ്ഡവേയൈരിതി യദുപൃതനാം നാമുചസ്ത്വം തദാനീം തം ത്വാം ദുർബോധലീലം പവനപുരപതേ താപശാന്ത്യൈ നിഷേവേ