ദശകം എൺപത്തിയാറ്

86.1 സാല്വോ ഭൈഷ്മീവിവാഹേ യദുബലവിജിതശ്ചന്ദ്രചൂഡാദ്വിമാനം വിന്ദൻസൗഭം സ മായീ ത്വയി വസതി കുരൂംസ്ത്വത്പുരീമഭ്യഭാങ്ക്ഷീത്‌ പ്രദ്യുമ്നസ്തം നിരുന്ധന്നഖിലയദുഭടൈർന്യഗ്രഹീദുഗ്രവീര്യം തസ്യാമാത്യം ദ്യുമന്തം വ്യജനി ച സമരസ്സപ്തവിംശത്യഹാന്തഃ

86.2 താവത്ത്വം രാമശാലീ ത്വരിതമുപഗതഃ ഖണ്ഡിതപ്രായസൈന്യം സൗഭേശം തം ന്യരുന്ധാഃ സ ച കില ഗദയാ ശാർംഗമഭ്രംശയത്തേ മായാതാതം വ്യഹിംസീദപി തവ പുരതസ്തത്ത്വയാപി ക്ഷണാർദ്ധം നാജ്ഞായീത്യാഹുരേകേ തദിദമവമതം വ്യാസ ഏവ ന്യഷേധീത്‌

86.3 ക്ഷിപ്ത്വാ സൗഭം ഗദാചൂർണിതമുദകനിധൗ മങ്ക്ഷു സാല്വേƒപി ചക്രേ- ണോത്കൃത്തേ ദന്തവക്ത്രഃ പ്രസഭമഭിപതന്നഭ്യമുഞ്ചദ്ഗദാം തേ കൗമോദക്യാ ഹതോƒസാവപി സുകൃതനിധിശ്ചൈദ്യവത്പ്രാപദൈക്യം സർവേഷാമേഷ പൂർവം ത്വയി ധൃതമനസാം മോക്ഷണാർത്ഥോƒവതാരഃ

86.4 ത്വയ്യായാതേƒഥ ജാതേ കില കുരുസദസി ദ്യൂതകേ സംയതായാഃ ക്രന്ദന്ത്യാ യാജ്ഞസേന്യാഃ സകരുണമകൃഥാശ്ചേലമാലാമനന്താം അന്നാന്തപ്രാപ്തശർവാംശജമുനിചകിതദ്രൗപദീ ചിന്തിതോƒഥ പ്രാപ്തശ്‌ ശാകാന്നമശ്നൻ മുനിഗണമകൃഥാസ്തൃപ്തിമന്തം വനാന്തേ

86.5 യുദ്ധോദ്യോഗേƒഥ മന്ത്രേ മിലതി സതി വൃതഃ ഫൽഗുനേന ത്വമേകഃ കൗരവ്യേ ദത്തസൈന്യഃ കരിപുരമഗമോ ദൂത്യകൃത്പാണ്ഡവാർത്ഥം ഭീഷ്മദ്രോണാദിമാന്യേ തവ ഖലു വചനേ ധിക്കൃതേ കൗരവേണ വ്യാവൃണ്വന്വിശ്വരൂപം മുനിസദസി പുരീം ക്ഷോഭയിത്വാഗതോƒഭൂഃ

86.6 ജിഷ്ണോസ്ത്വം കൃഷ്ണ സൂതഃ ഖലു സമരമുഖേ ബന്ധുഘാതേ ദയാലും ഖിന്നം തം വീക്ഷ്യ വീരം കിമിദമയി സഖേ നിത്യ ഏകോƒയമാത്മാ കോ വധ്യഃ കോƒത്ര ഹന്താ തദിഹ വധഭിയം പ്രോജ്ഝ്യ മയ്യർപിതാത്മാ ധർമ്യം യുദ്ധം ചരേതി പ്രകൃതിമനയഥാ ദർശയന്വിശ്വരൂപം

86.7 ഭക്തോത്തംസേƒഥ ഭീഷ്മേ തവ ധരണിഭരക്ഷേപകൃത്യൈകസക്തേ നിത്യം നിത്യം വിഭിന്ദത്യയുതസമധികം പ്രാപ്തസാദേ ച പാർത്ഥേ നിശ്ശസ്ത്രത്വപ്രതിജ്ഞാം വിജഹദരിവരം ധാരയങ്ക്രോധശാലീ- വാധാവൻപ്രാഞ്ജലിം തം നതശിരസമഥോ വീക്ഷ്യ മോദാദപാഗാഃ

86.8 യുദ്ധേ ദ്രോണസ്യ ഹസ്തിസ്ഥിരരണഭഗദത്തേരിതം വൈഷ്ണവാസ്ത്രം വക്ഷസ്യാധത്ത ചക്രസ്ഥഗിതരവിമഹാഃ പ്രാർദയൻസിന്ധുരാജം നാഗാസ്ത്രേ കർണമുക്തേ ക്ഷിതിമവനമയങ്കേവലം കൃത്തമൗലിം തത്രേ തത്രാപി പാർത്ഥം കിമിവ ന ഹി ഭവാൻ പാണ്ഡവാനാമകാർഷീത്‌

86.9 യുദ്ധാദൗ തീർത്ഥഗാമീ സ ഖലു ഹലധരോ നൈമിശക്ഷേത്രമൃച്ഛ- ന്നപ്രത്യുത്ഥായിസൂതക്ഷയകൃദഥ സുതം തത്പദേ കൽപയിത്വാ യജ്ഞഘ്നം ബല്വലം പർവണി പരിദലയൻ സ്നാതതീർത്ഥോ രണാന്തേ സമ്പ്രാപ്തോ ഭീമദുര്യോധനരണമശമം വീക്ഷ്യ യാതഃ പുരീന്തേ

86.10 സംസുപ്തദ്രൗപദേയക്ഷപണഹതധിയം ദ്രൗണിമേത്യ ത്വദുക്ത്യാ തന്മുക്തം ബ്രാഹ്മമസ്ത്രം സമഹൃത വിജയോ മൗലിരത്നം ച ജഹ്രേ ഉച്ഛിത്ത്യൈ പാണ്ഡവാനാം പുനരപി ച വിശത്യുത്തരാഗർഭമസ്ത്രേ രക്ഷന്നംഗുഷ്ഠമാത്രഃ കില ജഠരമഗാശ്ചക്രപാണിർവിഭോ ത്വം

86.11 ധർമൗഘം ധർമസൂനോരഭിദധദഖിലം ഛന്ദമൃത്യുഃ സ ഭീഷ്മ- സ്ത്വാം പശ്യൻഭക്തിഭൂംനൈവ ഹി സപദി യയൗ നിഷ്കലബ്രഹ്മഭൂയം സംയാജ്യാഥാശ്വമേധൈസ്ത്രിഭിരതിമഹിതൈർദ്ധർമജം പൂർണകാമം സമ്പ്രാപ്തോ ദ്വാരകാം ത്വം പവനപുരപതേ പാഹി മാം സർവരോഗാത്‌