ദശകം എൺപത്തിയേഴ്

87.1 കുചേലനാമാ ഭവതഃ സതീർത്ഥ്യതാം ഗതഃ സ സാന്ദീപനിമന്ദിരേ ദ്വിജഃ ത്വദേകരാഗേണ ധനാദിനിഃസ്പൃഹോ ദിനാനി നിന്യേ പ്രശമീ ഗൃഹാശ്രമീ

87.2 സമാനശീലാƒപി തദീയവല്ലഭാ തഥൈവ നോ ചിത്തജയം സമേയുഷീ കദാചിദൂചേ ബത വൃത്തിലബ്ധയേ രമാപതിഃ കിം ന സഖാ നിഷേവ്യതേ

87.3 ഇതീരിതോƒയം പ്രിയയാ ക്ഷുധാർതയാ ജുഗുപ്സമാനോƒപി ധനേ മദാവഹേ തദാ ത്വദാലോകനകൗതുകാദ്യയൗ വഹൻപടാന്തേ പൃഥുകാനുപായനം

87.4 ഗതോƒയമാശ്ചര്യമയീം ഭവത്പൂരീം ഗൃഹേഷു ശൈബ്യാഭവനം സമേയിവാൻ പ്രവിശ്യ വൈകുണ്ഠമിവാപ നിർവൃതിം തവാതിസംഭാവനയാ തു കിം പുനഃ

87.5 പ്രപൂജിതം തം പ്രിയയാ ച വീജിതം കരേ ഗൃഹീത്വാƒകഥയഃ പുരാ കൃതം യദിന്ധനാർത്ഥം ഗുരുദാരചോദിതൈരപർതുവർഷം തദമർഷി കാനനേ

87.6 ത്രപാജുഷോƒസ്മാത്പൃഥുകം ബലാദഥ പ്രഗൃഹ്യ മുഷ്ടൗ സകൃദാശിതേ ത്വയാ കൃതം കൃതം നന്വിയതേതി സംഭ്രമാദ്രമാ കിലോപേത്യ കരം രുരോധ തേ

87.7 ഭക്തേഷു ഭക്തേന സ മാനിതസ്ത്വയാ പുരീം വസന്നേകനിശാം മഹാസുഖം ബതാപരേദ്യുർദ്രവിണം വിനാ യയൗ വിചിത്രരൂപസ്തവ ഖല്വനുഗ്രഹഃ

87.8 യദി ഹ്യയചിഷ്യമദാസ്യദച്യുതോ വദാമി ഭാര്യാം കിമിതി വ്രജന്നസൗ ത്വദുക്തിലീലാസ്മിതമഗ്നധീഃ പുനഃ ക്രമാദപശ്യന്മണിദീപ്രമാലയം

87.9 കിം മാർഗവിഭ്രംശ ഇതി ഭ്രമങ്ക്ഷണം ഗൃഹം പ്രവിഷ്ടഃ സ ദദർശ വല്ലഭാം സഖീപരീതാം മണിഹേമഭൂഷിതാം ബുബോധ ച ത്വത്കരുണാം മഹാദ്ഭുതാം

87.10 സ രത്നശാലാസു വസന്നപി സ്വയം സമുന്നമദ്ഭക്തിഭരോƒമൃതം യയൗ ത്വമേവമാപൂരിതഭക്തവാഞ്ഛിതോ മരുത്പുരാധീശ ഹരസ്വ മേ ഗദാൻ