ദശകം എൺപത്തിയെട്ട്

88.1 പ്രാഗേവാചാര്യപുത്രാഹൃതിനിശമനയാ സ്വീയഷട്സൂനുവീക്ഷാം കാംക്ഷന്ത്യാ മാതുരുക്ത്യാ സുതലഭുവി ബലിം പ്രാപ്യ തേനാർചിതസ്ത്വം ധാതുശ്ശാപാദ്ധിരണ്യാന്വിതകശിപുഭവാൻശൗരിജാൻ കംസഭഗ്നാ- നാനീയൈനാൻ പ്രദർശ്യ സ്വപദമനയഥാഃ പൂർവപുത്രാന്മരീചേഃ

88.2 ശ്രുതദേവ ഇതി ശ്രുതം ദ്വിജേന്ദ്രം ബഹുലാശ്വം നൃപതിം ച ഭക്തിപൂർണം യുഗപത്ത്വമനുഗ്രഹീതുകാമോ മിഥിലാം പ്രാപിഥ താപസൈഃ സമേതഃ

88.3 ഗച്ഛന്ദ്വിമൂർത്തിരുഭയോര്യുഗപന്നികേതം ഏകേന ഭൂരിവിഭവൈർവിഹിതോപചാരഃ അന്യേന തദ്ദിനഭൃതൈശ്ച ഫലൗദനാദ്യൈ- സ്തുല്യം പ്രസേദിഥ ദദാഥ ച മുക്തിമാഭ്യാം

88.4 ഭൂയോƒഥ ദ്വാരവത്യാം ദ്വിജതനയമൃതിം തത്പ്രലാപാനപി ത്വം കോ വാ ദൈവം നിരുന്ധ്യാദിതി കില കഥയന്വിശ്വവോഢാƒപ്യസോഢാഃ ജിഷ്ണോർഗർവം വിനേതും ത്വയി മനുജധിയാ കുണ്ഠിതാം ചാസ്യ ബുദ്ധിം തത്ത്വാരൂഢാം വിധാതും പരമതമപദപ്രേക്ഷണേനേതി മന്യേ

88.5 നഷ്ടാ അഷ്ടാസ്യ പുത്രാഃ പുനരപി തവ തൂപേക്ഷയാ കഷ്ടവാദഃ സ്പഷ്ടോ ജാതോ ജനാനാമഥ തദവസരേ ദ്വാരകാമാപ പാർത്ഥഃ മൈത്ര്യാ തത്രോഷിതോƒസൗ നവമസുതമൃതൗ വിപ്രവര്യപ്രരോദം ശ്രുത്വാ ചക്രേ പ്രതിജ്ഞാമനുപഹൃതസുതസ്സന്നിവേക്ഷ്യേ കൃശാനും

88.6 മാനീ സ ത്വാമപൃഷ്ട്വാ ദ്വിജനിലയഗതോ ബാണജാലൈർമഹാസ്ത്രൈ രുന്ധാനഃ സൂതിഗേഹം പുനരപി സഹസാ ദൃഷ്ടനഷ്ടേ കുമാരേ യാമ്യാമൈന്ദ്രീം തഥായാസ്സുരവരനഗരീർവിദ്യയാƒസാദ്യ സദ്യോ മോഘോദ്യോഗഃ പതിഷ്യൻഹുതഭുജി ഭവതാ സസ്മിതം വാരിതോƒഭൂത്‌

88.7 സാർദ്ധം തേന പ്രതീചീം ദിശമതിജവിനാ സ്യന്ദനേനാഭിയാതോ ലോകാലോകം വ്യതീതസ്തിമിരഭരമഥോ ചക്രധാംനാ നിരുന്ധൻ ചക്രാംശുക്ലിഷ്ടദൃഷ്ടിം സ്ഥിതമഥ വിജയം പശ്യ പശ്യേതി വാരാം പാരേ ത്വം പ്രാദദശഃ കിമപി ഹി തമസാം ദൂരദൂരം പദം തേ

88.8 തത്രാസീനം ഭുജംഗാധിപശയനതലേ ദിവ്യഭൂഷായുധാദ്യൈ- രാവീതം പീതചേലം പ്രതിനവജലദശ്യാമളം ശ്രീമദംഗം മൂർത്തീനാമീശിതാരം പരമിഹ തിസൃണാമേകമർത്ഥം ശ്രുതീനാം ത്വാമേവ ത്വം പരാത്മൻ പ്രിയസഖസഹിതോ നേമിഥ ക്ഷേമരൂപം

88.9 യുവാം മാമേവദ്വാവധികവിവൃതാന്തർഹിതതയാ വിഭിന്നൗ സുന്ദ്രഷ്ടും സ്വയമഹമഹാർഷം ദ്വിജസുതാൻ നയേതം ദ്രാഗേനാനിതി ഖലു വിതീർണാൻപുനരമൂൻ ദ്വിജായാദായാദാഃ പ്രണുതമഹിമാ പാണ്ഡുജനുഷാ

88.10 ഏവം നാനാവിഹാരൈർജഗദഭിരമയന്വൃഷ്ണിവംശം പ്രപുഷ്ണ- ന്നീജാനോ യജ്ഞഭേദൈരതുലവിഹൃതിഭിഃ പ്രീണയന്നേണനേത്രാഃ ഭൂഭാരക്ഷേപദംഭാത്‌ പദകമലജുഷാം മോക്ഷണായാവതീർണഃ പൂർണം ബ്രഹ്മൈവ സാക്ഷാദ്യദുഷു മനുജതാരൂഷിതസ്ത്വം വ്യലാസീഃ

88.11 പ്രായേണ ദ്വാരവത്യാമവൃതദയി തദീ നാരദസ്ത്വദ്രസാർദ്ര- സ്തസ്മാല്ലേഭേ കദാചിത്ഖലു സുകൃതനിധിസ്ത്വത്പിതാ തത്ത്വബോധം ഭക്താനാമഗ്രയായീ സ ച ഖലു മതിമാനുദ്ധവസ്ത്വത്ത ഏവ പ്രാപ്തോ വിജ്ഞാനസാരം സ കില ജനഹിതായാധുനാƒസ്തേ വദര്യാം

88.12 സോƒയം കൃഷ്ണാവതാരോ ജയതി തവ വിഭോ യത്ര സൗഹാർദഭീതി- സ്നേഹദ്വേഷാനുരാഗപ്രഭൃതിഭിരതുലൈരശ്രമൈര്യോഗഭേദൈഃ ആർതിം തീർവാ സമസ്താമമൃതപദമഗുസ്സർവതഃ സർവലോകാഃ സ ത്വം വിശ്വാർതിശാന്ത്യൈ പവനപുരപതേ ഭക്തിപൂർത്ത്യൈ ച ഭൂയാഃ