ദശകം എൺപത്തിയൊൻപത്

89.1 രമാജാനേ ജാനേ യദിഹ തവ ഭക്തേഷു വിഭവോ ന സമ്പദ്യഃ സദ്യസ്തദിഹ മദകൃത്ത്വാദശമിനാം പ്രശാന്തിം കൃത്വൈവ പ്രദിശസി തതഃ കാമമഖിലം പ്രശാന്തേഷു ക്ഷിപ്രം ന ഖലു ഭവദീയേ ച്യുതികഥാ

89.2 സദ്യഃപ്രസാദരുഷിതാന്വിധിശങ്കരാദീൻ കചിദ്വിഭോ നിജഗുണാനുഗുണം ഭജന്തഃ ഭ്രഷ്ടാ ഭവന്തി ബത കഷ്ടമദീർഘദൃഷ്ട്യാ സ്പഷ്ടം വൃകാസര ഉദാഹരണം കിലാസ്മിൻ

89.3 ശകുനിജഃ സ ഹി നാരദമേകദാ ത്വരിതതോഷമപൃച്ഛദധീശ്വരം സ ച ദിദേശ ഗിരീശമുപാസിതും ന തു ഭവന്തമബന്ധുമസാധുഷു

89.4 തപസ്തപ്ത്വ്‌ ഘോരം സ ഖലു കുപിതഃ സപ്തമദിനേ ശിരശ്ഛിത്ത്വാ സദ്യഃ പുരഹരമുപസ്ഥാപ്യ പുരതഃ അതിക്ഷുദ്രം രൗദ്രം ശിരസി കരദാനേന നിധനം ജഗന്നാഥാദ്വവ്രേ ഭവതി വിമുഖാനാം ക്വ ശുഭധീഃ

89.5 മോക്താരം ബന്ധമുക്തോ ഹരിണപതിരിവ പ്രാദ്രവത്സോƒഥ രുദ്രം ദൈത്യാദ്ഭീത്യാ സ്മ ദേവോ ദിശി ദിശി വലതേ പൃഷ്ഠതോ ദത്തദൃഷ്ടിഃ തൂഷ്ണീകേ സർവലോകേ തവ പദമധിരോക്ഷ്യന്തമുദ്വീക്ഷ്യ ശർവം ദൂരാദേവാഗ്രതസ്ത്വം പടുവടുവപുഷാ തസ്ഥിഷേ ദാനവായ

89.6 ഭദ്രം തേ ശാകുനേയ ഭ്രമസി കിമധുനാ ത്വം പിശാചസ്യ വാചാ സന്ദേഹശ്ചേന്മദുക്തൗ തവ കിമു ന കരോഷ്യംഗുലീമംഗ മൗലൗ ഇത്ഥം ത്വദ്വാക്യമൂഢഃ ശിരസി കൃതകരഃ സോƒപതച്ഛിന്നപാതം ഭ്രംശോ ഹ്യേവം പരോപാസിതുരപി ച ഗതിഃ ശൂലിനോƒപി ത്വമേവ

89.7 ഭൃഗും കില സരസ്വതീനികടവാസിനസ്താപസാ- സ്ത്രിമർട്ഠിഷു സമാദിശന്നധികസത്ത്വതാം വേദിതും അയം പുനരനാദരാദുദിതരുദ്ധരോഷേ വിധൗ ഹരേƒപി ച ജിഹിംസിഷൗ ഗിരിജയാ ധൃതേ ത്വാമഗാത്‌

89.8 സുപ്തം രമാങ്കഭുവി പങ്കജലോചനം ത്വാം വിപ്രേ വിനിഘ്നതി പദേന മുദോത്ഥിതസ്ത്വം സർവം ക്ഷമസ്വ മുനിവര്യ ഭവേത്സദാ മേ ത്വത്പാദചിഹ്നമിഹ ഭൂഷണമിത്യവാദീഃ

89.9 നിശ്ചിത്യ തേ ച സുദൃഢം ത്വയി ബദ്ധഭാവാഃ സാരസ്വതാ മുനിവരാ ദധിരേ വിമോക്ഷം ത്വാമേവമച്യുത പുനശ്ച്യുതിദോഷഹീനം സത്ത്വോച്ചയൈകതനുമേവ വയം ഭജാമഃ

89.10 ജഗത്സൃഷ്ട്യാദൗ ത്വാം നിഗമനിവഹൈർവന്ദിഭിരിവ സ്തുതം വിഷ്ണോ സച്ചിത്പരമരസനിർദ്വൈതവപുഷം പരാത്മാനം ഭൂമൻ പശുപവിനതാഭാഗ്യനിവഹം പരീതപശ്രാന്ത്യൈ പവനപുരവാസിൻ പരിഭജേ