ദശകം ഒൻപത്

 

9.1 സ്ഥിതഃ സ കമലോദ്ഭവസ്തവ ഹി നാഭിപങ്കേരുഹേ കുതഃ സ്വിദിദമംബുധാവുദിതമിത്യനാലോകായൻ തദീക്ഷണകുതൂഹലാത്പ്രതിദിശം വിവൃത്താനന- ശ്ചതുർവദനതാമഗാദ്വികസദഷ്ടദൃഷ്ട്യംബുജാം

9.2 മഹാർണവവിഘൂർണിതം കമലമേവ തത്കേവലം വിലോക്യ തദുപാശ്രയം തവ തനും തു നാലോകയൻ ക ഏഷ കമലോദരേ മഹതി നിസ്സഹായോ ഹ്യഹം കുതഃ സ്വിദിദമംബുജം സമജനീതി ചിന്താമഗാത്‌

9.3 അമുഷ്യ ഹി സരോരുഹഃ കിമപി കാരണം സംഭവേ- ദിതിസ്മ കൃതനിശ്ചയഃ സ ഖലു നാളരന്ധ്രാധ്വനാ സ്വയോഗബലവിദ്യയാ സമവരൂഢവാൻപ്രൗഢധീഃ ത്വദീയമതിമോഹനം ന തു കളേബരം ദൃഷ്ടവാൻ

9.4 തതസ്സകലനാളികാവിവരമാർഗഗോ മാർഗയൻ പ്രയസ്യ ശതവത്സരം കിമപി നൈവ സംദൃഷ്ടവാൻ നിവൃത്യ കമലോദരേ സുഖനിഷണ്ണ ഏകാഗ്രധീഃ സമാധിബലമാദധേ ഭവദനുഗ്രഹൈകാഗ്രഹീ

9.5 ശതേന പരിവത്സരൈർദൃഢസമാധിബന്ധോല്ലസത്‌- പ്രബോധവിശദീകൃതഃ സ ഖലു പദ്മിനീസംഭവഃ അദൃഷ്ടചരമദ്ഭുതം തവ ഹി രൂപമന്തർദൃശാ വ്യചഷ്ട പരിതുഷ്ടധീർഭുജഗഭോഗഭാഗാശ്രയം

9.6 കിരീടമുകുടോല്ലസത്കടകഹാരകേയൂരയുഞ്ഞ്‌ മണിസ്ഫുരിതമേഖലം സുപരിവീതപീതാംബരം കലായകുസുമപ്രഭം ഗലതലോല്ലസത്കൗസ്തുഭം വപുസ്തദയി ഭാവയേ കമലജന്മനേ ദർശിതം

9.7 ശ്രുതിപ്രകരദർശിതപ്രചുരവൈഭവ ശ്രീപതേ ഹരേ ജയ ജയ പ്രഭോ പദമുപൈഷി ദിഷ്ട്യാ ദൃശോഃ കുരുഷ്വ ധിയമാശു മേ ഭുവനനിർമിതൗ കർമഠാ മിതി ദ്രുഹിണവർണിതസ്വഗുണബംഹിമാ പാഹി മാം

9.8 ലഭസ്വ ഭുവനത്രയീരചനദക്ഷതാമക്ഷതാം ഗൃഹാണ മദനുഗ്രഹം കുരു തപശ്ച ഭൂയോ വിധേ ഭവത്വഖിലസാധനീ മയി ച ഭക്തിരത്യുത്കടേ- ത്യുദീര്യ ഗിരമാദധാ മുദിതചേതസം വേധസം

9.9 ശതം കൃതതപാസ്തതഃ സ ഖലു ദിവ്യസംവത്സരാ- നവാപ്യ ച തപോബലം മതിബലം ച പൂർവാധികം ഉദീക്ഷ്യ കില കമ്പിതം പയസി പങ്കജം വായുനാ ഭവദ്ബലവിജൃംഭിതഃ പവനപാഥസീ പീതവാൻ

9.10 തവൈവ കൃപയാ പുനഃ സരസിജേന തേനൈവ സഃ പ്രകൽപ്യ ഭുവനത്രയീം പ്രവവൃതേ പ്രജാനിർമിതൗ തഥാവിധകൃപാഭരോ ഗുരുമരുത്പുരാധീശ്വര ത്വമാശു പരിപാഹി മാം ഗുരുദയോക്ഷിതൈരീക്ഷിതൈഃ