പന്ത്രണ്ടാം അഷ്ടപദി ഭാഷ

 

 

ഹന്ത പരാധരപാനതല്പരനായ
നിന്തിരുവടിതന്നെ ദ്ദിശിദിശികാണുന്നു
ചിന്തിക്കുന്നു രാധ ചിന്തിക്കുന്നു
സന്തതവും ത്വാമേവ വിഭോ(ചിന്തിക്കുന്നു)

ആലസ്യംകൊണ്ടു സങ്കേതത്തെ പ്രാപിപ്പാന്‍
ആളല്ലാഞ്ഞിട്ടവള്‍ വഴിയില്‍ വീഴുന്നു (ചിന്തിക്കുന്നു)

പിന്നെയും പിന്നെയു മാഭരണങ്ങടെ
മിന്നല്‍ നോക്കുന്നു താന്‍ കൃഷ്ണനെന്നുറയ്ക്കുന്നു (ചിന്തിക്കുന്നു)

വാരിജനേത്രന്‍ വരാത്തതെന്തന്നവള്‍
വാരംവാര മാളിയോടുരചെയ്യുന്നു (ചിന്തിക്കുന്നു)

ഹരി മുമ്പില്‍ വന്നുവെന്നിട്ടവളിരുട്ടിനെ
പരിചൊടു പുണര്‍ന്നിട്ടു ചുംബിച്ചീടുന്നു (ചിന്തിക്കുന്നു)

മോടിക്കുടീട്ട ഭവാന്‍ ചൊല്ലാഞ്ഞിട്ടവള്‍
ആടലോടദ്ധ്വനി നോക്കിനില്‍ക്കുന്നു (ചിന്തിക്കുന്നു)

ശ്രീ ജയദേവന്റെ കൃതിയേ, നമസ്‌കാരം
നീ ജയ ഭാഷയ്ക്കു തുണയ്ക്കു തൊഴുന്നേന്‍ (ചിന്തിക്കുന്നു)

ശ്ലോകം

വിപുലപുളകപാളീ സ്വേദസീല്‍ക്കാരമന്തര്‍
ജ്ജനിത ജഡിമ കാകുവ്യാകുലം വ്യാഹരന്തീ !
തവ കിതവ! വിധത്തേ മന്ദകന്ദര്‍പ്പ ചിന്താം
രസജലനിധിമഗ്‌നാ ധ്യാനലഗ്‌നാമൃഗാക്ഷീ !!

അംഗേഷ്വാഭരണം കരോതി ബഹുശ:പത്രേപി സഞ്ചാരിണീ
പ്രാപ്തം ത്വാം പരിശങ്കതേ വിതനുതേ ശയ്യാം ചിരം ധ്യായതി !
ഇത്യാകല്‍പ്പവികല്‍പ്പതല്‍പ്പ രചനാ സങ്കല്‍പ്പലീലാശത
വ്യാസക്താപി വിനാ ത്വയാ വരതനുര്‍ന്നൈഷാ നിശാം നേഷ്യതി !!

കിം വിശ്രാമ്യസി കൃഷ്ണഭോഗി ഭവനേ ഭാണ്ഡീര ഭൂമീരുഹി
ഭ്രാത: പാന്ഥ ന ദൃഷ്ടിഗോചരമിതസ്സാനന്ദ നന്ദാസ്പദം !
രാധായാ വചനം തദ്ദദ്ധ്വഗ മുഖാന്നന്ദാന്തികേ ഗൂഹതോ
ഗോവിന്ദസ്യ ജയന്തി സായമതിഥിപ്രാശസ്ത്യ ഗര്‍ഭാഗിര: !!