മനുഷ്യന്‍ വഴി മാനവരക്ഷ

ആണ്ടുവട്ടത്തിലെ ഞായറാഴ്ചകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

സര്‍വ്വേശ്വരാ നിത്യനായുള്ള ദൈവമേ
സര്‍വ്വശക്താ പരിശുദ്ധ താതാ

ക്രിസ്തുനാഥന്‍വഴി എങ്ങുമെന്നേരവും
ഭക്തിയോടങ്ങേക്കു നന്ദിചൊല്ലാം

യുക്തവും ന്യായവുമാണതു ഞങ്ങള്‍ക്കു
രക്ഷാകരവും ജഗല്‍പിതാവേ

മര്‍ത്ത്യര്‍ക്കു നിത്യം സഹായത്തിനെത്തുക
ശക്തനാമങ്ങേയ്ക്കു യോഗ്യമല്ലോ

മര്‍ത്ത്യ പ്രകൃതിതന്‍ ശക്തിക്ഷയങ്ങള്‍ക്കു
മാറ്റം വരുത്താനുദാത്തമാക്കാന്‍

മര്‍ത്ത്യ പ്രകൃതിയെത്തന്നെയുപാധിയായ്
നിത്യനാമങ്ങു തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഞങ്ങള്‍ തന്‍ വീഴ്ചയ്ക്കു കാരണമായവ
ഞങ്ങള്‍ക്കുയര്‍ച്ചയ്ക്കു ഹേതുവാക്കി

ആകയാലാമോദവായ്‌പോടെ നിത്യവും
നാകദൂതന്‍മാരാം ഗായകന്‍മാര്‍

ദിവ്യ പ്രതാപവാനങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു
മംഗളംപാടി വണങ്ങിടുന്നു

ആ ദിവ്യഗാനത്തൊടൊന്നിച്ചു ഞങ്ങളും
ആലപിച്ചീടുന്നു താഴ്മയോടെ (2)