വിജി ശ്യാം

ജനനം:1972 ഏപ്രില്‍ 17 ന്

കൃതികള്‍

കൈകള്‍ ഒരു കനല്‍
ലിംഗ ഭേദം