ജ: 20.10.1938 പയ്യന്നൂര്‍. ജോ: ഖാദി ബോര്‍ഡില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. കേഷമസഹായി പത്രാധിപര്‍. കൃ: വടക്കന്‍ കഥകള്‍, വടക്കന്‍ പാട്ടുകളിലെ വീരാംഗനകള്‍.