ജ : 15.09.1945, തേവരക്കര.
ജോ : പ്രൊഫസര്‍, നാടകകൃത്ത്.
കൃ : ലയവിന്യാസം.
പു : ഏറ്റവും നല്‌ള നാടകകൃത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ്.