ജ: 15.7.1934 തിരുവനന്തപുരം. ജോ: കുറച്ചുകാലം ഹൈദരാബാദില്‍ ചരിത്ര ഗവേഷണം. കൃ: ചരിത്രത്തില്‍ ഏടുകള്‍.