ജ: 1907 സെപ്തംബര്‍, നെടുമുടി. ജോ: കൃഷി. കൃ: കര്‍മ്മഭൂമി (നോവല്‍), കനകാംഗി (കവിതാ സമാഹാരം). മ: 16.7.1986