ജ: 1.6.1948, ചെരുമംഗലൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: മതേതര വിചാരം, പീഡനത്തിന്റെ വഴികള്‍, ന്യൂനപകഷരാഷ്ട്രീയം.