ജ : 30051915.
ജോ : കേരളകൗമുദി എഡിറ്റര്‍, ലോക്‌സഭാംഗം, പി.എസ്.സി. ചെയര്‍മാന്‍.
കൃതികള്‍ :

ആശാനും ആധുനിക കേരളവും, ആശാന്‍ : കവിയും പൗരശ്രേഷ്ഠനും, ആര്‍. ശങ്കര്‍, കുമാരനാശാന്‍, ടോള്‍ സ്‌റ്റോയിയും ഭാര്യയും (ജീ.ച) തുടങ്ങിയവ