ജ : 24061933, ചാവക്കാട്.
ജോ : മതാദ്ധ്യാപനം
കൃ : അറബിമലയാളംഇംഗ്‌ളീഷ് നിഘണ്ടു, നബിവചനങ്ങളാല്‍ കോതിണക്കിയ രത്‌നമാല  തുടങ്ങിയവ
മ : 10011996.