ജ: 30.5.1952 ചാത്തന്നൂര്‍. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം, കേരള കൗമുദി പത്രാധിപ സമിതി അംഗം. കൃ: ശിവകാമി.