ജ: 18.10.1945. തിരുവനന്തപുരം. ജോ: ഡെപ്യൂട്ടി കണ്‍സര്‍വേറ്റര്‍. ഫോറസ്റ്റ്. കൃ: ജെ. കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തി  ജീവിതവും ദര്‍ശനവും, മരണവും നിത്യതയും.