ജ: 1948 എറണാകുളം. ജോ: ഐ.എ.എസ്., കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്‍് സര്‍വ്വീസില്‍. കൃ: ചൂളൈവേട്ടിലെ ശവങ്ങള്‍, ഹിഗ്വിറ്റ, തിരുത്ത്, ലന്തന്‍ ബത്തിനിയിലെ ലൂത്തിനിയകള്‍. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്.