ജ: 6.1.1925 ചെങ്ങന്നൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: പഴഞ്ചൊല്‌ളില്‍ പതിരില്‌ള, കുചേലവൃത്തം ആട്ടക്കഥവ്യാഖ്യാനവും പഠനവും. മലയാള വ്യാകരണം തുടങ്ങിയവ.