ജ: 1465 നടുത്ത് തൃക്കണ്ടിയൂരില്‍. കൃ: ആര്യഭടീയഭാഷ്യം, തന്ത്രസംഗ്രഹം, സിദ്ധാന്തദര്‍പ്പണം, ഗോളസാരം, ചന്ദ്രച്ഛായാ ഗണിതം. മ: 1545.