ജ: 27.11.1864, ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം, തിരുവനന്തപുരം. ജോ: അദ്ധ്യാപകന്‍, അഭിഭാഷകന്‍. കൃ: ശബ്ദതശാവലി, സാഹിത്യാഭരണം 5 ഭാഗം, യനകലതാസ്വയംവരം, ധര്‍മ്മഗുപ്ത വിജയം, അമരകോശം തുടങ്ങിയവ. മ: 4.3.1946.