ജ: 15.10.1944 മലപ്പുറം. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: ശീറാസിലെ പൂങ്കുയില്‍, ഗുലിസ്താന്‍ കഥകള്‍, ബോസ്താന്‍ കഥകള്‍, പേര്‍ഷ്യന്‍ മഹാകവികള്‍, ഒരു പഞ്ചായത്തും കുറെ നായ്ക്കളും.