ജ: 2.3.1960 വാകത്താനം. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: സംവരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, അയ്യങ്കാളിയുടെ ചരിത്ര പ്രസകതി, ഭഗവദ്ഗീത, മാനവികതക്ക് ഭീഷണി തുടങ്ങിയവ.