ജ:10.5.1962. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: രജനീമുഖം, ഇന്ദ്രവല്‌ളരി, സിന്ദൂരച്ചെപ്പ്.