ജ: 1923. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ഓടക്കുഴല്‍, സാന്ധ്യനികുഞ്ജങ്ങള്‍, ബലികുടീരം, ശ്യാമസുന്ദരി. പു: കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാഡമി പുരസ്‌കാരം.