ജ: 21.9.1954, ഉദുമ. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: മൂന്നാംവരവ്, കുലചിഹ്‌നം, മഹല്‌ള് തുടങ്ങിയവ.