ജ: 22.6.1956, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: ചാഞ്ഞുപെയ്യുന്ന മഴ, വാക്കുകള്‍ ചേക്കേറുന്നിടം (കവിതാ സമാഹാരം).