ശക്തന്‍ തമ്പുരാന്‍

ജനനം:1751 ല്‍ വെള്ളാരപ്പിള്ളിയില്‍

ശരിയായ പേര് രാജാ രാമവര്‍മ്മ എന്നാണ്.