ജ: 29.10.1963, കണ്ണൂര്‍. ജോ: പൂങ്കാവനം പബ്‌ളിക്കേഷന്‍സില്‍ സബ് എഡിറ്റര്‍. കൃ: മഞ്ഞുകാലം, ആര്‍ക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു കട്ട് (കഥകള്‍), ഈര്‍ച്ച (നോവലെറ്റുകള്‍).