ജ: 25.12.1960, ജോ: ഐ,പി.എസ്, സി.ബി.ഐ. സൂപ്രണ്ട്. കൃ: നിയമസംരകഷണം സ്ത്രീകള്‍ക്ക്, മനസ്‌സിലെ മഴവില്‌ള്.