ജ: 12.5.1939, ചെറിയതോപ്പ്. ജോ: കാര്‍ഷിക യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പ്രൊഫസര്‍. കൃ: മൃത്തികാവിജ്ഞാനം.