ജ: 21.8.1936, എഴുമറ്റൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ദു:ഖപുഷ്പങ്ങള്‍, അരങ്ങേറ്റം, ചരിത്രത്തിന്റെ ബാക്കി, ബ്രഹ്മാസുരപുരാണം വ്യാഖ്യാനം തുടങ്ങിയവ.