ജ: 23.8.1945, വടക്കന്‍ പറവൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ഒരാഴ്ച, ഒളിച്ചോട്ടം, പഞ്ചതന്ത്രം, പാര്‍വതി പിന്നെ ചിരിച്ചിട്ടില്‌ള, സ്‌നേഹത്തിന്റെ മണം (ബാ.സാ) തുടങ്ങിയവ. പു: സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം.