ജ: 6.9.1892, കണ്ണൂര്‍. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി. കൃ: അടിമകളെങ്ങനെ ഉടമകളായി. മ: 14.5.1981.