ജ: 1915. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തന സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: ജാതക ഫല രത്‌നാകരം, സഹാതനധര്‍മ്മ സംഗിത, ഭഗവദ്ഗീതാ വ്യാഖ്യാനം, നളഗ്രാമലകഷണ രത്‌നാകരം തുടങ്ങിയവ. മ: 1986.