കലാനിര്‍വഹണത്തിനുള്ള രംഗവേദി. ആധുനികകലകള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉയര്‍ന്ന രംഗവേദി നാടന്‍കലകള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അവ തറയിലാണ് നടത്തുന്നത്.