ശരീരമില്ലാത്ത ശബ്ദം. പുരാണേതിഹാസങ്ങളില്‍ അലൗകികമോ അമാനുഷമോ ആയ ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ടാണ് അശരീരി കേള്‍ക്കുന്നത്. സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്ന കാര്യമോ, ശാപമോ അശരീരിയുടെ രൂപത്തില്‍ വെളിപ്പെടുന്നു.