ത്യശൂര്‍, പാലക്കാട് ജില്ലകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചര്‍മ്മവാദ്യം. പ്ലാവുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ കുറ്റി നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുണ്ടിയന്‍ പാട്ട്, ചാത്തന്‍കളം എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കും.